Read notice in Swedish

The shareholders in Pagero Group AB, 559189-9173, are hereby summoned to the annual general meeting on 23 April 2020 at 16.30 via this Virtual Meeting Room or at the company’s office, Västra Hamngatan 1 in Göteborg. Due to the Covid-19-pandemic we recommend that you participate online.

Entitled to participate in the meeting has:

 • been recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on Friday 17 April 2020,
 • notified the company of its intention to attend the meeting by e-mail to jan-olof.ohlsson@pagero.com or by phone to +46 708 617 640 no later than 12.00 on Monday 20 April.

Shareholders may be accompanied by one or two advisors, subject to that the shareholder has notified this no later than 12.00 on 20 April.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or securities institution, must in order to be entitled to participate in the meeting, request that their shares are temporary re-registered in their own names. Such registration must be effected by Euroclear Sweden AB no later than 17 April 2020. Shareholders should therefore well in advance of this date contact their nominees and request that the re-registration is made.

Proxies

Shareholders who are represented by proxy must authorize such proxy by issuing a written power of attorney. If such power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the certificate of registration or, if such certificate does not exist, a corresponding document evidencing the authority to issue the power of attorney, shall be attached to the power of attorney. A copy of the power of attorney and any certificate of registration shall be sent to the company at the below address, well in advance of the meeting. The original power of attorney shall be presented at the meeting. A form of a power of attorney can be found at the company’s website, www.pagero.se and will be sent free of charge upon request to shareholders providing their postal address or e-mail address.

Proposed agenda

 1. Election of chairman of the meeting
 2. Preparation and approval of voting register
 3. Election of one or two persons to attest the minutes
 4. Determination of whether the meeting has been duly convened
 5. Approval of the agenda
 6. Presentation of the annual report and the auditors’ report and the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group of companies
 7. Decisions on
  • Adoption of the income statement and the balance sheet for the company, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the group of companies
  • Disposition of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
  • Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the managing director
 8. Resolution on the compensation to be paid to the Board of Directors and the auditors
 9. Election of members of the Board of Directors and election of auditors
 10. Resolution on the Board of Directors’ proposal for authorization
 11. Conclusion of the meeting

The Board of Directors’ proposals for decision

Item 7 b)
Resolution regarding disposition of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet.

The Board of Directors proposes that the company’s aggregated loss is balanced in a new account and that no dividend shall be paid for the financial year 2019.

Item 8
The Board of Directors proposes the general meeting to resolve upon an authorization for the Board on the following terms and conditions:

 1. The Board of Directors is authorized, for the period until the next annual general meeting, on one or more occasions, and with or without deviation from the shareholders’ preemptive rights, to adopt a resolution to increase the share capital of the company through a new issue of shares, convertibles and/or warrants, up to a total gross amount in the issues of SEK 300 million.
 2. Payment could be made in cash, in kind, or by set-off or otherwise be subject to certain conditions.
 3. The object of the authorization, and also the reason for permitting issues with deviation from the shareholders’ preemptive rights, is to facilitate ownership for strategic partners, acquisitions and/or capital raising, where payment, wholly or partly, could be made in shares, convertibles and/or warrants.
 4. The Board of Directors, the managing director or anyone appointed by the Board, is entitled to make such minor adjustments to the resolution that may be necessary upon the registration at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear.

A resolution in accordance with the Board’s proposal will only be valid where the resolution is supported by shareholders holding at least two-thirds of both the shares voted for and the shares represented at the meeting.

Documents for the meeting

Accounting documents and the audit report for the financial year 2019 and the Board of Directors’ complete proposals for the above items and other documents according to the Companies Act, will be made available at the company, at the above address, at least such time prior to the meeting as is stipulated by law. Copies of these documents will be sent upon request to shareholders providing their postal address.

Göteborg, April 2020

The Board of Directors

Get a PDF version of the notice

Download notice

Kallelse till årstämma i Pagero Group AB

Aktieägarna i Pagero Group AB, 559189-9173, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 april 2020 kl. 16.30 via detta Virtuella Mötesrum eller på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg. På grund av Covid-19-pandemin rekommenderar vi att du ansluter dig digitalt.

Berättigad att delta på stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020,
 • anmält sitt deltagande hos bolaget per e-post till jan-olof.ohlsson@pagero.com eller per telefon till 0708-617 640 senast måndagen den 20 april klockan 12.00.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort en anmälan senast den 20 april klockan 12.00.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 april 2020. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas till fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.pagero.se och hos bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 7. Beslut i fråga om
  • Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Beslut avseende styrelsens förslag till bemyndigande
 11. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b)
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Punkt 8
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen på följande villkor:

 1. Styrelsen bemyndigas intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, till ett sammanlagt bruttobelopp i emissionerna om högst 300 miljoner kronor.
 2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
 3. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 4. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter, och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar kommer även att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg, April 2020

Styrelsen

Ladda ner PDF-version av kallelsen

Ladda ner kallelse