Asiakastarinat

Sandvik Mining pystyy tekemään oikeita päätöksiä Pageron avulla

"Kyky eritellä kustannuksia avaa meille uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaamme." Lue koko Sandvik Miningin asiakastarina!
Pagero ja Sandvik Mining (SMC Logistics) aloittivat yhteistyönsä vuonna 2006, jonka tarkoituksena oli perustaa globaali toimitusketjun ohjaustorni (Control Tower) Sandvikin koko kuljetuslogistiikan hallintaa ja seurantaa varten. Pagero TMS:n käyttöönoton jälkeen SMC Logistics on saavuttanut paremman näkyvyyden sekä sisäisesti että ulkoisesti ja onnistunut kasvattamaan automatisoitujen prosessien osuutta ja parantamaan kustannusten seurantaa.

Palvelukeskeinen ja globaali organisaatio

Sandvik Mining on Sandvik konserniin kuuluva liiketoiminta-alue ja maailman johtava kaivosteollisuuden laitteiden, työkalujen, palveluiden ja teknisten ratkaisujen toimittaja. Jokaisen tuotteen takana on laaja tuotekehitystyö, sovellusasiantuntemus ja globaali huoltoverkosto, joka tarjoaa paikallista huoltoa, koulutusta ja ympärivuorokautista tukea.

Sandvik Miningillä on lokalisoinnin perinteet ja vahva vakaumus siitä, että paikallista palvelua ja suoraa yhteyttä asiakkaisiin ei voi korvata. Yrityksen palvelusuuntautunut, globaali organisaatio on hyvin kehittynyt, ja huoltoteknikoita on sijoitettu strategisesti ympäri maailmaa palvellakseen asiakkaita.

Aiemmin työskentelimme tavarantoimituksessa melko erillään, ja lisäksi toimintaprosessimme ja rutiinimme vaihtelivat tavaran lähetyspaikan mukaan.

pixelspixelspixels

Kovat haasteet

Sandvik Miningillä (SMC Logistics) on toimintaa 130 maassa, joka vaatii kovaa työtä – vuosittain hallinnoidaan 170 000 lähetystä noin 60 miljoonan euron rahtikulujen edestä. Korkea toimitustarkkuus ja nopeat toimitukset ovat keskeisiä kilpailuvaltteja SMC:n merkittävillä jälkimarkkinoilla.

Tästä johtuen, yhtiön pyrkimykset kehittää ja keskittää kuljetuslogistiikkaansa Pageron avulla ovat liiketoiminnan näkökulmasta erittäin strategisia. Dubliniin on perustettu keskusohjaustorni ja alueellisia ohjaustorneja Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan ja Kanadaan. Pagero Freight Solutionsia käytetään rahtien suunnitteluun, varaamiseen ja yhdistämiseen. Lisäksi laskujen hallinnan ratkaisua käytetään laskujen täsmäyttämiseen sopimuksiin ja tilauksiin.

Luodakseen hyvän perustan päätöksenteolle Pagero Performance Tool -työkalua käytetään toimitustarkkuuden ja kustannusten seurantaan. Sandvik Miningin logistiikkatoiminnon tavoitteena oli yltää +95 % toimitustarkkuuteen ja parantaa kustannusten hallintaa merkittävästi, joten SMC Logistics oli kovan haasteen edessä.

"Aiemmin työskentelimme tavarantoimituksessa melko erillään toisista, ja toimintaprosessimme ja rutiinimme vaihtelivat tavaran lähetyspaikan mukaan", sanoo Patrik Nygren, Program Manager Global Freight. "Tästä syystä kustannusten hallinta, toiminnan hallinnointi ja laadun seuranta kärsivät, ja meidän oli vaikea nähdä kokonaiskuvaa, mikä on tärkeä tekijä pyrkimyksissämme jatkuvasti parantaa kuljetustenhallintaamme ja logistiikkaamme."

Pilottiprojekti antoi meille etsimämme vastaukset, ja se oli niin onnistunut, että päätimme edetä ja toteuttaa logistiikkavisiomme seuraavan vaiheen - Dublinin ohjaustornin.

pixelspixelspixels

Mitä ei voi mitata, sitä ei voi hallita

Varaosan epäonnistunut tai viivästynyt toimitus voi johtaa koneen seisokkiin ja aiheuttaa suuria kustannuksia menetetyn tuotannon vuoksi. Tästä johtuen korkea saatavuus ja toimitustarkkuus ovat SMC:lle tärkeitä kilpailuvaltteja.

Useita vuosia jatkunut nopea kasvu lisäsi tarvetta hallita rahtikustannuksia ja toimitusten laatua entistä paremmin. Siksi yritysjohto päätti keskittää kuljetusten logistiikkatoiminnon. Tavoitteena oli parantaa logistiikan sujuvuutta ja luoda työkaluja, jotka mahdollistaisivat paremman sisäisen ja ulkoisen seurannan.

Hankkeen tunnuslauseeksi muodostui "Mitä ei voi mitata, sitä ei voi hallita." SMC Logisticsilta puuttui kuitenkin järjestelmätyökalu, joka olisi antanut kokonaiskuvan logistiikkavirrasta. Kuljetusreitti-, lasku- ja toimitustilatietojen lisäksi SMC tarvitsi analyysityökalun, jolla seurattaisiin, ovatko esimerkiksi rahtikustannukset kohtuullisia ja nykyisten sopimusten mukaisia.

Järjestelmätyökalu kokonaiskuvan saamiseksi

Yhtiö pyrki saamaan kuljetuslogistiikkansa täydelliseen hallintaan, minkä vuoksi päätöksentekoa tukevat seurantatyökalut ja -toiminnot olivat erittäin tärkeitä. Yritys halusi myös automatisoida kuljetusvirtansa mahdollisimman pitkälle, säästää hallinnollisissa kustannuksissa ja minimoida virheriskejä.

Sandvik Mining valitsi Pageron alustan, joka tarjoaa edistykselliset raportointi- ja analysointitoiminnot. Pagero ja Sandvik Mining aloittivat yhteistyön vuonna 2006, jonka tarkoituksena oli perustaa globaali ohjaustorni Sandvikin kuljetuslogistiikan hallintaa ja seurantaa varten. Toteutus alkoi organisaatiomuutoksella, keskusvalvontatornin perustamisella Dubliniin, Irlantiin.

"Aloitimme pilotoinnin Sandvikenin varastossamme, jossa Pageron palvelu otettiin käyttöön. Toiminto hoiti rahdin suunnittelun, varaukset, reklamaatiot ja toimittajien seurannan", Nygren kertoo. "Pilottiprojekti antoi meille etsimämme vastaukset, ja se oli niin onnistunut, että päätimme edetä ja toteuttaa logistiikkavisiomme seuraavan vaiheen – Dublinin ohjaustornin."

Ohjaustornin ideana oli luoda logistiikkakeskus, joka hallinnoisi Sandvik Miningin kuljetustoimintaa keskitetysti ja toimisi eräänlaisena SMC Logisticsin ohjaamona. SMC Logistics rakensi yhteistyössä Pageron kanssa kehykset ohjaustornin toiminnalle ja toiminnoille.

Tähän sisältyi prosessien ja roolien kehittäminen ohjaustornissa. Ohjaustornin tietorakenne ja vastuualueet jaettiin neljään eri tasoon, kattaen kaiken kuorman/rahdin suunnittelusta ja poikkeamien hallinnasta taloudelliseen seurantaan ja strategiseen/taktiseen suunnitteluun.

Eri tietolähteiden hallinta

Pääsy lukuisiin eri tietolähteisiin oli välttämätöntä, jotta ohjaustorni pystyisi täyttämään tietovaatimuksensa kaikilla tasoilla. Pagero sai pääsyn kaikkiin olennaisiin tilaustietoihin SMC:n omasta ERP-järjestelmästä. Viisitoista kuljetusliikettä yhdistettiin järjestelmään EDI:n kautta, mikä antoi Pagerolle pääsyn tietoihin lähetystiloista, laskuista, poikkeamista ja todellisista toimituspäivistä. Eindhovenissa sijaitseva jakelukeskus, joka hoitaa tavaroiden jakelun pääasiassa EMEA-alueella, voitiin siten liittää Pageroon. Ohjaustorni oli nyt valmis suorittamaan järjestelmän toimivuuden laajamittaisen testauksen tosissaan.

Dublinin ohjaustorni otettiin käyttöön helmikuussa 2008. Nykyään suurimman osan SMC Logisticsin kuljetuslogistiikasta EMEA-alueella hallinnoi yksitoista henkilöä, jotka kaikki tekevät yhteistyötä Pageron kanssa. Päätehtävänä on tarjota EMEA-alueelle ja siihen liittyville liiketoimintasegmenteille logistiikkatukea ja -palveluja sekä tunnistaa ja tarjota SMC:lle logistisia synergioita maailmanlaajuisesti.

Pageron avulla SMC:n alueet ja segmentit voivat nyt seurata koko logistiikkavirtaa ja päästä lähetysten tilatietoihin verkkoselaimen avulla. "Nyt kun kaikki tietolähteet (yli 100 ulkoista osapuolta) ovat linkitetty Pageroon, pystymme hallinnoimaan päivittäistä operatiivista kuljetuslogistiikkaamme ja voimme myös tehdä edistyneitä kustannus-, laatu- ja seurantalaskelmia", Nygren sanoo. "Mahdollisuus eritellä toimituskulut ja toimituslaadun tasot toimittajan, tuotteen tai määränpään mukaan avaa meille uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaamme."

Täydellinen ja luotettava tieto optimoi kykymme tehdä oikeita päätöksiä, jotka johtavat parempaan laatuun ja kustannussäästöihin.

pixelspixelspixels

Automaattinen laskujen hallinta

Myös laskujen hallinta on automatisoitu ja nostettu esille. Sitä hallinnoidaan nyt Pagero TMS:n kautta, mikä auttaa sekä logistiikkatoimintoa että talousosastoa säästämään aikaa ja rahaa. Pageron ja ohjaustornin käyttöönoton jälkeen SMC Logistics on saavuttanut paremman näkyvyyden sekä sisäisesti että ulkoisesti ja onnistunut kasvattamaan automatisoitujen prosessien osuutta ja parantamaan kustannusten seurantaa.

Tulevat toimenpiteet

Nopeasti hyödyllisyytensä osoittanut ohjaustornihanke on herättänyt suurta uteliaisuutta Sandvik Miningin liiketoiminta-alueella. "Kun Pageroon on linkitetty useampia jakelukeskuksia, pystymme tekemään edistyksellistä seurantaa. Kattava ja luotettava tieto optimoi kykymme tehdä oikeita päätöksiä, jotka johtavat parempaan laatuun ja kustannussäästöihin", Nygren sanoo. "Ympäristötietoisena yrityksenä seuraamme ja dokumentoimme myös lähetystemme ilmastovaikutuksia. Tässäkin Pagerolla on keskeinen rooli."

Nopeita faktoja

Ohjaustornin vastuualueet ja tietorakenne on jaettu neljään eri tasoon:

  • Operatiivinen toteutus – kuorman ja lähetyssuunnittelun hallinta. Tällä tasolla käsitellään myös reklamaatiot, suorat vuoropuhelut SMC-yritysten kanssa, poikkeamien hallinta, asiakaspalvelu ja yleistä ongelmanratkaisut.

  • Operatiivinen backoffice – vastaa laskujen valvonnasta, sopimusten hallinnoinnista, aikatauluista, palvelutasosopimuksista, toimittajien ja asiakkaiden seurannasta sekä laadunvalvonnasta.

  • Taktinen suunnittelu ja toteutus – olennainen osa SMC:n kokonaisvaltaista lähetystenhallintalaitteistoa prosessien, toimittajavalintojen, avainlukujen muotoilun ja muiden logistiikkatoimintojen ohjeiden hallintaan.

  • Strateginen suunnittelu ja seuranta – johdon vaatimusmäärittelyjen käsittely sekä asiakasvaatimusten, CO2:n ja budjettien seuranta.

sandvik-secondary

Tietoa Sandvikista

Sandvik Mining on Sandvik-konserniin kuuluva liiketoiminta-alue ja johtava maailmanlaajuinen kaivosteollisuuden laitteiden ja työkalujen, palveluiden ja teknisten ratkaisujen toimittaja. Tarjonta kattaa kallioporauksen, kallion leikkaamisen, kiven murskauksen, lastauksen ja kuljetuksen sekä materiaalinkäsittelyn. Vuonna 2012 liikevaihto oli noin 37 800 MSEK, ja henkilöstömäärä noin 14 000 henkilöä.

Yhteistyössä:

sandvik-logo

Oletko valmis digitalisoimaan liiketoimintasi?

Tutustu muihin aineistoihin

Katso kaikki syväluotaavat blogikirjoituksemme, webinaarimme ja oppaamme.
Siirry tietopankkiin