Årsstämma 2023

Pagero Group AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 17.00 CET på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Aktieägare har möjlighet att följa årsstämman online via följande länk. Det krävs inte någon anmälan för att enbart följa webbsändningen. Det går inte att rösta eller ställa frågor via webbsändningen.

Dokument:

Certifierad rådgivare

Erik Penser Bank AB
Box 7405
S-103 91 Stockholm
Sverige

Tel: +46-8 463 83 00
E-post: [email protected]

Revisor

PWC, org.nr 556029-6740 har varit Pageros revisor under hela den period som täcks av den historiska finansiella informationen i detta Prospekt och omvaldes på årsstämman den 22 april 2021 som Bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma. Patrik Resebo, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är sedan 2021 Bolagets huvudansvariga revisor. PwC:s adress är Skånegatan 1, 411 40 Göteborg, Sverige.

Valberedning 2023

Den 21. november 2022 offentliggjordes att följande representanter för Pagero Group AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

  • Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Mats Ryding, utsedd av Greenfield AB/Bengt Nilsson
  • Mehdi Lahlou, utsedd av Vålåuggen Invest AB/Summa Equity
  • Birger Steen, styrelseordförande, Pagero Group AB

Bolagets styrelseordförande, Birger Steen, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 11. maj 2023 i Göteborg.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected].

Bolagsordning

1. Firma

Bolagets firma är Pagero Group AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3. Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Samtidigt med kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri eller annan rikstäckande dagstidning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels ha tagits upp som aktieägare i utskrift av aktieboken som avser förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

8. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomna;

1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

8) Fastställelse av styrelse och revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari -31 december.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera på pressreleaser från Pagero